รางวัลการแข่งขัน

*ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นทั่วไป (Overall)

สำหรับนักวิ่ง ระยะมินิมาราธอน ที่เข้าเส้นชัย สำหรับเพศชาย อันดับแรก และสำหรับเพศหญิง อันดับแรก (ไม่แบ่งรุ่นอายุ)

จะได้ถ้วยรางวัล


 

*ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นอายุ

• นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ใน ระยะมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล

• ระยะฟันรัน ไม่มีการแจกถ้วยรางวัล

 

หมายเหตุ

1.  การแบ่งกลุ่มอายุของนักวิ่ง คำนวนจาก ปี ค.ศ. 2019 ลบด้วยปี ค.ศ.เกิด (เช่น เกิด ปี ค.ศ. 1974 ให้นำ

2019 - 1974 = 45 ปี)

2. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลรุ่นทั่วไป (Overall) จะไม่ได้รับรางวัลรุ่นกลุ่มอายุซ้ำอีก โดยจะเลื่อนนักวิ่งในลำดับถัดไปมารับถ้วยรุ่นอายุแทน

3. เงินรางวัลและถ้วยรางวัลรุ่นทั่วไป (Overall) จะตัดสินโดยใช้ Gun Time ที่บันทึกอยู่ในระบบชิฟจับเวลาเท่านั้น โดยจะมอบให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา พร้อมทั้งผ่านจุด Check Point ครบถ้วน

4. เงินรางวัลและถ้วยรางวัลรุ่นกลุ่มอายุ (Age Group) จะตัดสินโดยใช้ Chip Time ที่บันทึกอยู่ในระบบชิฟจับเวลาเท่านั้น โดยจะมอบให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา พร้อมทั้งผ่านจุด Check Point ครบถ้วน

 

 

[[กติกาการขอรับรางวัล]]

1. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกคน จะต้องติดต่อที่จุดรายงานตัวรับถ้วยรางวัล ภายใน 30 นาที ภายหลังเข้าเส้นชัย หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิการรับรางวัล

2. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกคน จะต้องแสดงหลักฐานตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่าย โดยต้องมี ชื่อ นามสกุล และเพศ ตรงกับฐานข้อมูลของผู้สมัครวิ่ง
3. นักวิ่งต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันความเป็นเจ้าของเบอร์วิ่ง (Bib) และถูกบันทึกภาพถ่ายไว้ว่า เป็นผู้ติดเบอร์วิ่งนี้ และวิ่งด้วยตนเอง ซึ่งจะมีข้อความว่า หากผู้รับรางวัลไม่ใช่คนเดียวกับผู้ที่ติดเบอร์วิ่ง ผู้รับรางวัลจะต้องคืนเงินรางวัล ถ้วยรางวัล รวมถึงรับผิดชอบค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการรับและส่งรางวัล ให้กับนักวิ่งลำดับถัดไปทั้งหมด รวมถึงถูกส่งรายงานการทุจริตไปยังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ผู้ชนะการแข่งขันที่ได้รับเงินรางวัล จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล

5. นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่ง (Bib) ไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการให้รางวัล ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นเบอร์วิ่ง (Bib) ของนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

6. การติดเบอร์วิ่ง (Bib) ผิดประเภท ผิดรุ่นอายุ หรือเหตุอื่นใด จะถือว่านักวิ่งท่านนั้นสละสิทธิการรับรางวัล

7. การประท้วงต้องกระทำภายใน 30 นาที หลังการเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และผู้ประท้วงต้องวางเงินมัดจำ 2,000 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผล เงินมัดจำจะตกเป็นของผู้ถูกประท้วงโดยข้อตกลงนี้